1. Všeobecná ustanovení

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu sedia.cz determinují obchodní vztahy mezi společností

SEDIA Prokop&Chodura s.r.o, se sídlem
Dukelská 1,
743 01 Bílovec

jako dodavatelem na straně jedné a zákazníkem na straně druhé, jejichž předmětem je dodávka zboží či služeb dle výběru na www.sedia.cz.

2. Objednání zboží či služeb

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky zboží či služeb je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. K uzavření kupní smlouvy dochází již odesláním objednávky zákazníkem.
Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu) , cena za zboží a přepravu ,způsob a termín doručení.
Od zaslání objednávky zákazníkem začíná běžet dodací lhůta.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

3. Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodů kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání.V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „ na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů , jako zbytečná doprava atd. Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodů nebo z důvodů , že požadované zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky. V případě , že tato situace nastane , prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu . V případě , že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny , bude mu tato převedena zpět na účet ( nejpozději však do 14 pracovních dnů).

4. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.Tato dodací lhůta je pouze orientační . Vzhledem k šíři nabízeného sortimentu nelze garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené prodloužení udané dodací lhůty . Termín dodání bude upřesněn po zaslání objednávky. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součásti dodávky není vynášení zboží. Doprava je zajištěna vlastními vozidly a kurýrní službou po České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle způsobu. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník, aktuální ceník je uveden na internetu v sekci košík. Naše společnost si vyhrazuje právo na případnou změnu formy dopravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

Při ceně zakázky do 2 000 Kč je přiúčtováno poštovné a balné ve výši 180 Kč. Osobní odběr na odběrném místě Ostrava a  Bílovec ZDARMA.

Veškeré zboží , jehož cena převýší 2 000 Kč je přepravováno na místo určení zdarma. Zboži je zasíláno na dobírku, či bez dobírky(při ptatbě předem,a platbou GOPAY), přepravní službou. Zboží je dopravováno za první uzamykatelné dveře.

5. Ceny a platby

Platbu je možné realizovat bankovním převodem na účet prodávajícího , přes platební bránu GOPAY nebo v hotovosti při převzetí zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou po připsání celé kupní ceny za zboží.Faktura, vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kujícím slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.

6. Záruka

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytne dle obecně závazných právních předpisů.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným
a nešetrným zacházením , opotřebením výrobku používáním , mechanickým poškozením, živelnými
pohromami a použitím výrobku v rozporu s jeho účelem.
Místem uplatnění reklamace je sklad prodávajícího.

7. Vrácení zboží

Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě ) máte jako spotřebitel v souladu s § 1829 ods.1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a to bez udání důvodu , pokud jste však nepodnikatelský subjekt- neuvedl jste IČO při uzavírání kupní smlouvy.
Pokud se rozhodnete pro odstoupení od smlouvy v této zákonné lhůtě, žádáme Vás o dodržení
níže uvedených podmínek:

- kontaktujte naše obchodní oddělení písemnou formou s žádostí o odstoupení od smlouvy s
uvedením čísla faktury – daňového dokladu (variabilní symbol) a data prodeje

-zboží , které jste již převzal , zašlete zpět na adresu naší provozovny a to za následujících
podmínek:

a)nesmí být použité

b)nesmí být poškozené

c)musí být kompletní ( včetně příslušenství , záručního listu, návodu atd.)

d)musí být zasláno doporučeně a pojištěné , jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu
na cestě k nám( doporučeně neznamená na dobírku)

e)při splnění všech výše uvedených podmínek Vám budou peníze za zboží vráceny zpět
nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží a to buď složenkou nebo převodem
na Váš účet

f)pokud dojde k nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení
od kupní smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady odesílajícího zpět.
Kupuijící bere na vědomí ,že pokud zboží vráceno dodavateli bude poškozeno či opotřebeno , vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé . Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny .

8. Zboží

Vlivem technického zpracování (osvětlení monitoru , stáří , osvětlení v místnosti,
skenováním broušených materiálů atd.) se mohou odstíny potahových látek lišit od fyzických vzorků.
Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu v odstínu potahu v závislosti na výrobních
změnách výrobce , které nejsme schopni ovlivnit. Taktéž si vyhrazuje právo případných změn v závislosti na změně výrobního programu, či změně dodavatele části a součásti konečného výrobku (komponentu).Fota jsou pouze ilustrační.

9. Dodatečné změny v údajích

Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zpoplatněny částkou
200,--Kč za změnu. Tato částka se týká zejména změny uváděných údajů z fyzických osob na osoby právnické.

10. Ochrana osobních dat

Přístupem na webové stránky společnosti SEDIA Prokop & Chodura s.r.o., jejich používáním a/nebo poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že souhlasíte se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a s účinností od 25.5.2018 Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), za účelem vyřízení Vaší objednávky, dotazu či jiné služby poskytované na těchto webových stránkách./e.-shopu/ Souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání. Provozovatel internetového obchodu jedná v zcela v souladu s právními předpisy a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze pro realizaci obchodního případu a zkvalitnění poskytovaných služeb nebo případech, kdy to provozovateli bude ukládat nebo umožňovat zákon.

Vaše osobní údaje v žádném případě provozovatel neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednávky a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, identifikaci Vaší platby bankovním převodem nebo ke správnému dodání zboží.

Pokud využijete své právo a písemně vyjádříte svůj nesouhlas s evidencí svých osobních údajů, v takovém případě provozovatel internetového obchodu /webových stránek/ tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v plném rozsahu a znění, které je uvedeno
na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí ustanoveními zákona č.89/2012 Sb.,občanským zákoníkem .